Zvyšuje se minimální mzda z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Následkem této změny se mění i roční limit pro osvobození příjmů starobních důchodů, při jehož překročení je nutné rozdíl zdanit daní z příjmů. Nový limit je 331 200 Kč (dříve 306 tis. Kč).

Minimální záloha na důchodové pojištění OSVČ s hlavní činností pro rok 2015 je 1943 Kč, v případě, že je OSVČ přihlášena k III. pilíři důchodového pojištění, činí záloha 1744 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění OSVČ s vedlejší činností pro rok 2015 je 778 Kč, v případě, že je OSVČ přihlášena k III. pilíři důchodového pojištění, je záloha 698 Kč. Výši zálohy je OSVČ povinna změnit až po podání přehledu za rok 2014.

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ s hlavní činností činí 1 797 Kč. Výši zálohy je OSVČ povinna platit od ledna 2015, tedy platba, která následuje po 31. 12. 2014, již musí být v nové výši.

Novelizuje se zákon 242/2014 o omezení plateb v hotovosti (limit se snižuje z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč), čímž se také mění limit pro kontrolu plateb na registrované účty u FÚ z titulu ručení za daň z hlediska DPH na 540 tis. Kč (platí již od 1. 12. 2014).

Daňový řád - DŘ

Poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, mají od 1. 1. 2015 povinnost komunikovat s FÚ pouze elektronicky. To znamená, že nemohou podávat žádné daňové přiznání, tvrzení nebo písemnost v písemné formě přes podatelnu. Za nedodržení tohoto zákona a nepodání daňového přiznání v elektronické podobě udělí FÚ pokutu ve výši 2000 Kč.

Správa daní

Od 1. 1. 2015 je opět možné podat žádost o prominutí penále, pokud byla uhrazena daň, se kterou penále souvisí. Žádost je možné podat do 3 měsíců od nabytí právní moci dodatečného platebního výměru. Žádost lze podat jen na penále vzniklé po 1. 1. 2015.

Stejná možnost podání o prominutí penále se vztahuje i na úrok z prodlení, přičemž správce daně přihlédne k ekonomické a sociální situaci daňového subjektu a také četnosti porušování povinnosti daňového subjektu. Vadou podání je i jeho existence v jiné než elektronické podobě, pokud správce daně předem tuto skutečnost zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Máte doplňující dotaz? Neváhejte se nás zeptat.

Přehled uveřejněn také na:

Nejčtenější

Nejnovější

Novinky státní správy

Ekonomické zpravodajství

Copyright © 2024 Bilance - Ing. Helena Komersová Vilikusová